03 Maj 2018

Ri-integrimi i individëve të riatdhesuar dhe pengimi i migrimit ilegal të grupeve në nevojë

Ky projekt ka synuar përmirësimin e kushteve të jetesës së grupeve të prekshme, duke përfshirë gratë, të rinjtë dhe komunitetet RAE në 6 komuna të Kosovës (Ferizaj, Prizren, Gjakovë, Podujevë, Vushtrri dhe Fushë Kosovë). Gjatë periudhës prej 8 muajsh, projekti ka lehtësuar integrimin e tyre në mjedisin e biznesit dhe qasjen e tyre në treg, qasjen në financa dhe asetet, si dhe qasjen në punësim, duke përfshirë edhe vetëpunësimin. Për të adresuar sfidën e familjeve të cenueshme duke u nisur nga migrimi i pasigurtë nga Kosova, si dhe nga familjet e riatdhesuara që duhet të riintegrohen, projekti ka synua dhe ka punuar me grupet e cenueshme, duke përfshirë gratë, të rinjtë dhe komunitetet RAE për të siguruar jetesën në mënyrë të qëndrueshme alternativat, si dhe promovimin e përfshirjes së tyre sociale. Kjo është arritur përmes një vlerësimi të nevojave të rreth 240 përfituesve (40 përfitues nga secila komunë), e cila duhet të ndiqet nga një modul i zhvilluar i trajnimeve në fushën e sipërmarrjes dhe vetëpunësimit, si dhe një grup konsultimi / udhëzimi të drejtpërdrejtë dhe seancat e stërvitjes. Për më tepër, projekti ka krijuar shoqata biznesi të këtyre komuniteteve për t’i mbështetur ato përmes aktiviteteve të ndryshme, si lobimi, informimi dhe asistenca në programe të ndryshme.

Përshkrimi i shërbimeve të ofruara:

  • Vlerësimi i nevojave dhe mundësive të grupeve në nevojë nga 6 komunat përfituese. Ky vlerësim është zbatuar nga ekspertët e propozuar të BSCK-së përmes hulumtimeve në terren ku janë përfshirë përfaqësuesit e komuniteteve, përfaqësuesit e institucioneve vendore etj.
  • Zbatimi i trajnimit për sipërmarrjen dhe vetëpunësimin. Përmes këtij aktiviteti janë trajnuar 240 përfitues të përzgjedhur që kanë potencial për fillimin / zgjerimin e një biznesi, ose mund të marrin një punë.
  • Ofrimi i shërbimeve të mentorimit dhe stërvitjes për përfituesit e trajnimit.
  • Krijimi i shoqatave të bizneseve të grupeve në nevojë. Gjatë periudhës së zbatimit të projektit, në secilën prej komunave është krijuar një shoqatë afariste e grupeve në nevojë me qëllim të adresimit të kërkesave dhe nevojave të komuniteteve, duke adresuar shqetësimet dhe problemet me të cilat ballafaqohen, duke ofruar informata dhe shërbime mbështetëse për ta.
  • Ofrimi i shërbimeve të mentorimit dhe trajnimit për shoqatat e biznesit.
  • Organizimi i minimumit dy tryezave të rrumbullakëta me grupet e interesit, krijuesit e politikave, donatorët dhe shoqërinë civile.

Kohëzgjatja e projektit: 8 muaj
Projekti është financuar nga GIZ/DIMAK.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *