20 Jan 2020

Business Support Centre Kosovo- organizon trajnime falas për të rinjtë e regjionit të Prishtinës, Podujevë dhe Obiliqit. Organizimi i trajnimit për "Inovacione, Ndërmarrësi dhe Dixhital Marketing" ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve me tema përmbajtësore dhe me cilësi të praktikave bashëkohore të edukimit profesional dhe do t’i ndihmojë të rinjëve për punësim dhe vetëpunë...

20 Jan 2020

Projekti ka qenë unik dhe i'u është dedikuar përfituesëve të kategorisë së II të skemës së ndihmës sociale. Ka pasur qëllim të dizajnojë dhe të rrisë qasjen në tregun e punës, përmes ofrimit të shërbimeve cilësore të punësimit. Programi i punës ka qenë i fokusuar në fushën e trajnimeve, që kontribuojnë në përgatitjen e të rinjëve për punë përmes zhvillimit të shkathtësive, njohurive dhe ...

20 Jan 2020

Qëllimi kryesor i projektit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në komunat përfituese (Prishtinë, Podujevë dhe Obiliq) mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë pjesëmarrësit për punësim dhe vetëpunësim. Rezultatet afatgjata të projektit: Krijimi i vendeve të reja të punës përmes aftësimit të pjesëmarrësve; Ngritja e shkathtësive t...

20 Jan 2020

Objektivat e projektit mund të themi që janë arritur 100% nga ajo që e kemi parashikuar, trajnimi ka zgjatë dymbëdhjetë ditë në dy komuna Prishtinë dhe Fushë Kosovë. Janë trajnuar gjithsej 100 pjesëmarrës nga dy komunat. Është arritur përgatitja e të rinjve për përgatitjen e planeve të biznesit dhe ndërmarrësi, njohurive dhe kompetencave të nevojshme për tregun e punës. Pjesemarrësit jan...

20 Jan 2020

Qëllimi kryesor i këtij projekti ka qenë të ndihmojë institucionet e arsimit të lartë që të fuqizojnë rolin e tyre për të kontribuar në transformimin e arsimit të lartë në Kosovë dhe me këtë për të përmirësuar pozitën e të posadiplomuarëve në tregun e punës. Ky projekt gjithashtu ka pasur për qëllim të identifikojë dobësit, pengesat dhe mundësitë për t'u adresuar problemet e identifikuar...

20 Jan 2020

Objektivi kryesor i projektit ka qenë ofrimi i shërbimeve për zhvillimin e shkathtësive për ndërmarrësi dhe zhvillim të planit të biznesit për 100 të rinjë, të moshës 15-24 vjecar, në regjionin e Prishtinës dhe Podujevës. Objektivi specifik i projektit ka qenë: Zhvillimi i aftësive konkurruese dhe përfshirja i të rinjve në tregun kosovar përmes inkuadrimit të tyre në sektorin e ndë...