19 Sht 2018

Qëllimi kryesor i projektit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në Komunën e Pristhinës mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë të rinjët (studentët) dhe të diplomuarit për punësim dhe vetëpunësim si dhe të kontribuojë në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja inovative që e ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies në vend. Dh...

28 Qer 2018

Projekti ka pasur për qëllim të dizajnojë dhe të ofrojë trajnime dhjetë ditore për shkathtësi të buta, si dhe zhvillim e shkathtësive të punësueshmërisë për të rinjët e moshës 18-24 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Projekti "Trajnimi për ngritjen e shkthtësive të buta për të rinjë", ka synuar që të rrisë mundësinë për punësimin e të rinjve përmes aftësimit...

03 Maj 2018

Ky projekt ka synuar përmirësimin e kushteve të jetesës së grupeve të prekshme, duke përfshirë gratë, të rinjtë dhe komunitetet RAE në 6 komuna të Kosovës (Ferizaj, Prizren, Gjakovë, Podujevë, Vushtrri dhe Fushë Kosovë). Gjatë periudhës prej 8 muajsh, projekti ka lehtësuar integrimin e tyre në mjedisin e biznesit dhe qasjen e tyre në treg, qasjen në financa dhe asetet, si dhe qasjen në p...

15 Gus 2016

Ky projekt ka trajtuar procesin kompleks multifaktor rritjes ekonomike dhe gjenerimin e punësimit me një qasje të synuar që do të përqëndrohet në një numër të subjekteve, si kompanitë e përpunimit të drurit, forcën e tyre të punës, studentët dhe të papunët. Në një sërë takimesh që u zhvilluan në mes të partnerëve të projektit (Komuna e Ferizajt, Kaçanikut, Shtërpcës, përfaqësuesit e BSC...

15 Shk 2016

Projekti ka pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve kërkimore për OJQ-të, që të mirren me lobimin dhe avokimin në fushen e politikave, ndër to edhe të administratës publike. Është organizuar Work-Shop 5 ditorë ( 2 work shop + 3 përgatitje)  intenzive në softwerin më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social Sciencies), janë trajnuar i 25-30 persona nga OJQ-të me që...

08 Nën 2015

BSCK ka bërë organizimin e mjedisit miqësor lehtësues për biznes nëpërmjet aktiviteteve të lidhjeve të tregut dhe shërbimeve të mbështetjes së biznesit, të cilat kanë marr pjesë në dy aktivitete të ndara. Detyra e konsulencës e propozuar në këto projekte përfshijnë aktivitetet e trajnimit në module:  Të rritet ndërgjegjësimi i pjesëmarrësve në atë që përfshinë ndërmarrësia&n...

05 Nën 2015

Projektit ka synuar të hartojë dhe të sigurojë trajnimin e ndërmarrësis dhe zhvillimin e planeve të biznesit për të rinjtë e moshës 18-25 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive të vetëpunësimit. Në mënyrë të veçantë, projekti ka pasur objektivin kryesor të ofrimit të shërbimeve për zhvillimin e ndërmarrësis së ndërmarrjeve dhe zhvillimin e planeve të biznesit për 200 të rinj në shtatë...

08 Dhj 2012

Objektivat e projektit kanë qenë pajisja e të rinjve kosovarë me aftësi për fillimin dhe menaxhimin e një biznesi përmes sipërmarrjes dhe trajnimit të menaxhmentit. Të pajisë të rinjtë kosovar me aftësi në përgatitjen e një plani biznesi dhe financiar dhe të jenë të gatshëm për financim. Të pajisë studentët me aftësi të punësimit që nuk ofrohen në arsimin e tyre formal. Të përputhen me b...

29 Qer 2012

Objektivat e Projektit ishin: Të pajisë ndermarresit e rinj me aftësi të nevojshme për vetëpunësim;Për të përmirësuar aftësitë e ndermarresve të rinj për të pasur një fillim të suksesshëm dhe për të krijuar vende të reja pune;Të ofrojë ndihmë dhe trajnim për ndermarresit e rinj për të zhvilluar një plan biznesi të qëndrueshëm për t'u përshtatu ndaj kërkesave aktuale të tregut,Te zhvil...

08 Shk 2012

Qëllimi i projektit ka qenë të kontribuojë në përmirësimin e mjedisit të favorshëm të biznesit në Qendrën e Rajonit Ekonomik përmes përmirësimit të proceseve administrative që duhet të kalojnë bizneset nëpër komuna dhe duke zëvendësuar procedurat e tepërta me një proces të thjeshtuar të kryer në One Stop Shop. Përveç kësaj, nëpërmjet shërbimeve këshillimore të biznesit dhe mbështetjes pë...