05 Gus 2020

Organizimi i trajnimit për "Ndërmarrësi dhe Marketing Digjital" ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve me tema përmbajtësore dhe me cilësi të praktikave bashëkohore të edukimit profesional dhe do t’i ndihmojë të rinjëve për punësim dhe vetëpunësim si dhe në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja inovative. Komunat përfituese: Prishtina, Podujeva dhe Fushë Kosova Trajnimet fil...

20 Jan 2020

Qëllimi kryesor i projektit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në komunat përfituese (Prishtinë, Podujevë dhe Obiliq) mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë pjesëmarrësit për punësim dhe vetëpunësim. Rezultatet afatgjata të projektit: Krijimi i vendeve të reja të punës përmes aftësimit të pjesëmarrësve; Ngritja e shkathtësive t...

20 Jan 2020

Qëllimi kryesor i këtij projekti ka qenë të ndihmojë institucionet e arsimit të lartë që të fuqizojnë rolin e tyre për të kontribuar në transformimin e arsimit të lartë në Kosovë dhe me këtë për të përmirësuar pozitën e të posadiplomuarëve në tregun e punës. Ky projekt gjithashtu ka pasur për qëllim të identifikojë dobësit, pengesat dhe mundësitë për t'u adresuar problemet e identifikuar...

20 Jan 2020

Objektivi kryesor i projektit ka qenë ofrimi i shërbimeve për zhvillimin e shkathtësive për ndërmarrësi dhe zhvillim të planit të biznesit për 100 të rinjë, të moshës 15-24 vjecar, në regjionin e Prishtinës dhe Podujevës. Objektivi specifik i projektit ka qenë: Zhvillimi i aftësive konkurruese dhe përfshirja i të rinjve në tregun kosovar përmes inkuadrimit të tyre në sektorin e ndë...

19 Sht 2018

Qëllimi kryesor i projektit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në Komunën e Pristhinës mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë të rinjët (studentët) dhe të diplomuarit për punësim dhe vetëpunësim si dhe të kontribuojë në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja inovative që e ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies në vend. Dh...

28 Qer 2018

Projekti ka pasur për qëllim të dizajnojë dhe të ofrojë trajnime dhjetë ditore për shkathtësi të buta, si dhe zhvillim e shkathtësive të punësueshmërisë për të rinjët e moshës 18-24 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Projekti "Trajnimi për ngritjen e shkthtësive të buta për të rinjë", ka synuar që të rrisë mundësinë për punësimin e të rinjve përmes aftësimit...

03 Maj 2018

Ky projekt ka synuar përmirësimin e kushteve të jetesës së grupeve të prekshme, duke përfshirë gratë, të rinjtë dhe komunitetet RAE në 6 komuna të Kosovës (Ferizaj, Prizren, Gjakovë, Podujevë, Vushtrri dhe Fushë Kosovë). Gjatë periudhës prej 8 muajsh, projekti ka lehtësuar integrimin e tyre në mjedisin e biznesit dhe qasjen e tyre në treg, qasjen në financa dhe asetet, si dhe qasjen në p...

15 Gus 2016

Ky projekt ka trajtuar procesin kompleks multifaktor rritjes ekonomike dhe gjenerimin e punësimit me një qasje të synuar që do të përqëndrohet në një numër të subjekteve, si kompanitë e përpunimit të drurit, forcën e tyre të punës, studentët dhe të papunët. Në një sërë takimesh që u zhvilluan në mes të partnerëve të projektit (Komuna e Ferizajt, Kaçanikut, Shtërpcës, përfaqësuesit e BSC...

15 Shk 2016

Projekti ka pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve kërkimore për OJQ-të, që të mirren me lobimin dhe avokimin në fushen e politikave, ndër to edhe të administratës publike. Është organizuar Work-Shop 5 ditorë ( 2 work shop + 3 përgatitje)  intenzive në softwerin më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social Sciencies), janë trajnuar i 25-30 persona nga OJQ-të me që...

08 Nën 2015

BSCK ka bërë organizimin e mjedisit miqësor lehtësues për biznes nëpërmjet aktiviteteve të lidhjeve të tregut dhe shërbimeve të mbështetjes së biznesit, të cilat kanë marr pjesë në dy aktivitete të ndara. Detyra e konsulencës e propozuar në këto projekte përfshijnë aktivitetet e trajnimit në module:  Të rritet ndërgjegjësimi i pjesëmarrësve në atë që përfshinë ndërmarrësia&n...