01 Jan 2006

Objektivat e Projektit: Objektivat e mundësimit të zhvillimit të sektorit privat në Ballkanin Perëndimor (BSCK I) ishin: 1 Të krijojë një Qendër Fillestare të Biznesit në Prishtinë, Kosovë 2. Ti ofrojë rinise se Kosovës  ndermarrsi dhe aftësi te biznesit 3. Të ndihmojë të rinjtë në fillimin e NVM-ve dhe të gjenerojnë punësimRezultatet e Projektit:1. Zyrat e themelimit të biznesit...