03 Dhj 2018

Trajnimi i administratës së biznesit kishte për synim të rrisë mundësitë e punësimit dhe vetëpunësimin e pjesëmarrësve përmes financimit për hapjen e bizneseve të reja.. Programi synonte të hartojë dhe ofrojë trajnime pesë-ditore për sipërmarrjen. Gjithashtu zhvillimin e planeve të biznesit për pjesëmarrësit e moshës 18-35, me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Grupi krye...

29 Sht 2018

Trajnimi ka zgjatë dhjetë ditë në dy komuna Drenas dhe Fushë  Kosovë. Janë trajnuar gjithësej 43 pjesëmarrës nga dy komunat. Eshtë arritur përgatitja e të rinjve për punë përmes shkathtësive, njohurive dhe kompetencave të nevojshme për tregun e punës. Përfituesit e përfshirë në projekt;Drenas 10 meshkuj, Fushë Kosovë 14 meshkuj, gjithesej 24 meshkuj:Mosha 18-24Drenas 9 femra, Fushë ...

10 Sht 2018

Qëllimi kryesor i trajnimit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në Komunën e Pristhinës mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë të rinjët (studentët) dhe të diplomuarit për punësim dhe vetëpunësim si dhe të kontribuojë në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja innovative që e ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies në vend. K...

07 Shk 2016

Trajnimi ka zgjat pesë ditë ( 2 work shope + 3 përgatitje)  intenzive në softwerin më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social Sciencies), për ngritjen e kapaciteteve kërkimore për OJQ-të, që të mirren me lobimin dhe avokimin në fushen e politikave, ndër to edhe të administratës publike. Pjesëmarrës në trajnim kanë qenë 25 persona nga OJQ-të me qëllim që nepërmjet aplik...

07 Tet 2015

Projekti kishte për qëllim të dizajnojë dhe të ofrojë  trajnime për ndërmarrësi, si dhe zhvillim të planeve të biznesit për të rinjët e moshës 18-25 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Në mënyrë më specifike ky projekt ka arritur këto objektiva:  * Zhvillimin e trajnimit të ndërmarrësisë për 200 pjesëmarrës. Trajnim në këto module: Hyrje në ndërmarrësi, M...