Besnik Krasniqi

Besnik Krasniqi

Drejtor
Z. Krasniqi është drejtor i Qendrës për Mbështetje të Biznesit në Kosovë. Z. Krasniqi, një studiues doktorature Fulbright, ka MA dhe PhD në Ekonomi nga Staffordshire University (UK). Ligjëron Biznesin e Vogël dhe Ndërmarrësinë, Menaxhimin e Inovacionit dhe Metodat e Kërkimit në Universitetin e Prishtinës në studimet pasuniversitare dhe pasuniversitare. Karriera e tij profesionale përfshinë mësimdhënie dhe hulumtime në ndërmarrësi në Shkollën e Menaxhimit të Mastrihtit (Holandë), Universitetin e Indianës (SHBA) dhe Universitetin e Miçiganit (SHBA), Universitetin e Staffordshire (UK), Universitetin Nice Sophia Antipolis (Francë), Universitetin Shtetëror të Tetovës (Maqedoni), Institutin Riinvest për Hulumtime Zhvillimore (Kosovë). Ai ka shkruar disa libra, raporte të shumta kërkimi dhe detyra konsulence. Puna e tij kërkimore në fushën e sipërmarrjes, NVM-ve, ekonomive në tranzicion u shfaq në revista ndërkombëtare si Int Entrep Manag J, IJEBR, Ekon Syst, ekonomitë postkomuniste. Z. Krasniqi ka punuar në disa projekte rajonale të financuara nga Komisioni Evropian në Bruksel, GIZ dhe Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, kryesisht në fushën e zonave ekonomike, investimeve dhe tregtisë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka qenë i përfshirë në udhëheqjen e disa strategjive zhvillimore në nivel kombëtar dhe rajonal. Z. Krasniqi ka një gamë të gjerë të përvojave të punës në sektorin qeveritar, publik dhe privat, si menaxher, konsulent dhe sipërmarrës. Ka punuar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe ka mbajtur postin drejtues si anëtar i Bordit të Drejtorëve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës në Kosovë. Z. Krasniqi më parë zotëronte dhe drejtoi me sukses një biznes familjar. Ai ka përvojë të gjerë si konsulent i pavarur dhe trajner për kompanitë private vendase dhe ndërkombëtare, qeverinë dhe organizatat ndërkombëtare të donatorëve. Z. Krasniqi është i certifikuar si Konsulent i Menaxhimit i dhënë nga Këshilli Ndërkombëtar i Instituteve të Menaxhimit.
Rexhep Mehmeti

Rexhep Mehmeti

Zëvendës drejtor
Z. Mehmeti ka përfunduar me sukses studimet në Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës dhe Master i Financave në Universitetin Ndërkombëtar të Prishtinës. Për disa vite është pjesë e Qendrës për Përkrahjen e Biznesit të Kosovës, i cila ka një përvojë të gjatë, duke kryer detyrën si menaxher projekti në disa projekte shumë të rëndësishme, ku ka treguar sukses në menaxhim dhe implementim. Ka një gamë të gjerë eksperience si kontabilist, konsulent dhe trajner në fushën e biznesit të vogël. Ai ka përvojë në bizneset private që kanë arritur sukses të madh. Gjithashtu tani zotëron një biznes që ofron shërbime të kontabilitetit dhe konsulencës. Ai gjithashtu është një konsulent financiar me kohë të pjesshme për disa biznese. Për më tepër, z. Mehmeti njeh standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar, si dhe ligjin tatimor të Kosovës. Ai ka ndjekur shumë trajnime në fushën e financave dhe të kontabilitetit. Ai është anëtar i shoqatës – SCAAK. Ka një përvojë të gjatë në sektorin bankar, ku ka shërbyer për nëntë vjet në ProCredit Bank, ku përvoja në këtë institucion ofron përvojë në financa.
Ali Lushi

Ali Lushi

Menaxher i projektit
Z. Lushi është ekonomist i diplomuar nga Universiteti i Prishtinës, me një eksperiencë 25 vjeçare në sektorin privat në Kosovë. Karriera e tij është orientuar në fushën e këshillimeve profesionale në menaxhimin e bizneseve, në menaxhimin e financave, hartimin e planeve të biznesit, planeve strategjike zhvillimore dhe studimeve të fizibilitetit për një numër te madh të kompanive e organizatave vendore dhe ndërkombetare. Momentalisht është pronar i kompanisë ‘Integra Consulting’ dhe është drejtor i Shkollës së Lartë të Programimit ‘ProEd’. Gjatë përvojës së tij të gjatë si ekonomist ka shërbyer edhe si drejtor në degën e bankës NLB në Rahovec, si këshilltar në Ministrinë e Financave dhe atë të Tregtisë, si dhe ka ofruar ekspertizë në Initiative for Agribusiness Development in Kosovo (IADK), Regional Development Agency (RDA) dhe në GIZ. Gjithashtu, z. Lushi ka shërbyer si trajner në trajnime të ndryshme me institucione dhe kompani lokale dhe ndërkombëtare, si p.sh. Banka Ekonimike për Zhvillim dhe Rindertim (BERZH), GFA Hamburg, LFS Financial System Berlin, USAID, UNDP, SIGURIA, Eurecna LTD England & Italy si dhe Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Mitrovicë, me afër 70 pjesëmarrës. Së fundmi,  z. Lushi mban pozitën e menaxherit të projekteve në BSC Kosova.
Blerta Murturi

Blerta Murturi

Menaxhere e financave
Znj.Murturi punon për BSCK-në që nga viti 2010. Ajo filloi të punojë si Zyrtare e Projektit dhe më vonë u zhvendos në pozicionin e menaxhmentit të financave. Ajo është në këtë pozitë për 8 vite. Përgjegjësitë e saj përfshijnë aktivitete të ndryshme si: përgatitja e parashikimit, përcjellja e mjeteve të konsumit, vlerësimi financiar, kontrolli i kontratave, kontrolli i faturave të paraqitura për shpenzimet e administrimit (paga, misioni, qiratë, furnizimi me zyra, bileta udhëtimi etj) , duke përgatitur urdhërpagesat administrative, duke futur pagesën dhe angazhimet në bazën e të dhënave Librat e shpejta, duke përgatitur raporte javore dhe mujore, duke u dhënë detyra menaxherëve në lidhje me gjendjen financiare dhe shumë përgjegjësi të tjera financiare. Znj. Murturi ka diplomë Master në fushën e Menaxhimit të Studimeve Ndërkombëtare në Kolegjin Universitar të Menaxhimit Ndërkombëtar “GLOBUS” në Prishtinë, ku ka përfunduar studimet e saj bachelor në të njëjtën fushë dhe në të njëjtën kohë ka punuar në Kolegji Universitar “GLOBUS” si asistente e profesorit në lëndët e Menaxhimit, Sjelljes Organizative dhe Burimeve Njerëzore.
Hatmane Sada

Hatmane Sada

Koordinatore e Projektit

Znj.Sada ka diplomuar Master në Marketing dhe Menaxhim Biznesi në Universitetin AAB në Prishtinë, dhe vazhdon trajnimet për certifikim në fushën e kontabilitetit në SCAAK . Ka punuar në Komunën e Rahovecit në zyren e Kryetarit të Kuvendit për 4 vite. Më pas ajo vazhoi punën në Prishtinë në Shkollën e lartë profesionale për programim PROED si zyrtare për Marketing. Znj.Sada ka punuar në Deloitte Kosova në departamentin TAX-a për një program dhe periudhë të caktuar. Në 2020 është angazhuar edhe në institutin per Ndermarresi dhe Biznes te Vogel (IESB)  si administratore e Institutit , te njejten kohe eshte koordinatore e projekteve ne Business Support Centre Kosovo (BSCK) .

 

Enver Krasniqi

Enver Krasniqi

Trajner/Konsulent
Z. Krasniqi është një ndër punonjësit e parë që nga themelimi i BSCK-së, në pozitën menaxher i projekteve, përgjegjësi të tij janë mbikqyrja e e zbatimit të aktiviteteve, planifikim strategjik, mbikqyrja e stafit etj. Në vitin 2008 përfundoj Studimet Master pranë Kolegjit Globus ndërsa në vitin 2009 regjistroj studimet e doktoratës pranë Fakultetit të Ekonomisë në Universitetit e Tiranës, të cilat i mbaroj në vitin 2013. Nga viti 1999 – 2007 ka punuar në Projekte të ndryshme për Organizata Ndërkombëtare në Kosovë kryesisht në pozita menaxheriale duke filluar nga UMCOR, ICS, ARC, UNOPS, CARE Internacional etj. Po ashtu ligjëron lëndën Menaxhment dhe Lidership në Kolegjin UBT. Është autor i dy teksteve mësimore që zhvillohen në nivelin Bachelor dhe Master nga fusha e Menaxhimit Strategjik (2010) dhe Lidershipi-koncepte dhe praktika (2012).
Albulena Xhafolli

Albulena Xhafolli

Zyrtare e projektit
Znj. Xhafolli ka përfunduar studimet bachelor në Menaxhment dhe aktualisht është duke ndjekur studimet Master në Menaxhment në Universitetin e Prishtinës. Gjatë studimeve, Znj. Xhafolli ka udhëtuar dhe punuar në SHBA për 4 muaj.
Znj. Xhafolli aktualisht punon në rolin e Zyrtares së Projektit në BSCK.Gjithashtu që nga viti 2016 punon si menaxhere e bashkpunimit me artista në MetDaan, një kompani Irlandeze e mediave digjitale. Znj. Xhafolli, një njohese e mirë e mediave sociale dhe tendencave digjitale, e rafinoj komunikimin e saj, punën e ekipit dhe aftësitë organizative, duke negociuar mbi 300 kontrata me artista / ofrues të përmbajtjeve nga më shumë se 60 vende të botës. Ajo ka ndjekur trajnime të ndryshme në ndërrmarrësi dhe marketing.
Florin Peci

Florin Peci

Trajner/Konsulent
Z. Peci (Ph.D) punon si profesor i asociuar në Universitetin e Pejës. Në vitin 2009 dhe 2014, z. Peci qëndroi në Institutin Ndërkombëtar të Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (WIIW) ku ai hulumtoi Barrierat Tregtare për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM). Z. Peci u angazhua si një studiues i lartë për BSCK-në dhe prezentoi punën e tij në konferencat rajonale dhe ndërkombëtare (2005-20017). Nga viti 2011 është përfshirë aktivisht si një studiues i lartë në Grupin e Zhvillimit Ekonomik (EDG). Që nga janari i vitit 2012, z.Peci ishte përgjegjës për hulumtimin cilësor në projektin kërkimor “Migrimi dhe ndikimi i tij nga perspektiva e zhvillimit ekonomik të një vendi: Kosova dhe Shqipëria”, financuar nga Programi për Promovimin e Kërkimit Rajonal (RRPP). Z. Peci ndërkohë ka botuar shumë artikuj kërkimor në revistat  ndërkombëtare.
Sokol Krasniqi

Sokol Krasniqi

Trajner/Konsulent
Z.Krasniqi ka filluar bashkëpunimin me BSC nga viti 2006  duke ofruar ekspertizën e tij nëpërmjet trajnimeve, këshilltar biznesi e deri në marrjen pjesë në përgatitjen e strategjive lokale për Komuna. Z.Krasniqi ka përfundur PHD në menaxhimin e projekteve. Ka një eksperience prej 35 vitesh në sektor të ndryshëm,si ligjërues në universitete të ndryshme,Udhëheqës në  Qeverisjen lokale drejtor i zhvillimit Ekonomik në Komunën e Prishtinës, anëtar Bordi në Qeverisje korporative Banka për Biznes, menaxher i projekteve të ndryshme në nivel vendi. Ka bashkëpunuar edhe me partnere tjerë kredibil vendor dhe ndërkombëtar në implementimin e projekteve të financura nga fondacionet e ndryshme ndërkombëtare duke treguar vlerat dhe ndikuar në rritjen e përfomancës në projekte të ndryshme.
Pleurat Mustafa

Pleurat Mustafa

Trajner/Konsulent
Z. Mustafa ka bashkëpunim më se 10 vjecar me BSCK-në si trajner dhe konsulent. Doktor i shkencave të ekonomisë, me përvojë 19 vjecare si konsulent dhe trajner, është i certifikuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës – ILO dy here për programin Filloni Biznesin Tuaj dhe programin Përparoni Biznesin Tuaj. Z. Mustafa gjithashtu ka përvoje menaxheriale më se 10 vjecare në Kompani të Sigurimeve, Banka dhe projekte të ndryshme të financuara nga organizata ndërkombëtare ku janë implementuara nga Instituti i Financave i Kosovës – IFK. Ka përvojë 10 vjecare edhe si profesor universitar në këto universitete dhe kolegje mbrenda dhe jashtë vendit. Pleurati ka përvoja tjera të shumta si trajner dhe konsulent githashtu edhe në projekte të ndryshme ndërkombëtare të financuara nga USAID, UNDP, Agjencia Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Agjencia Suedeze për Zhvillim Sida, German cooperation GIZ, Norvegian Embassy, Help etj.
Emin Neziraj

Emin Neziraj

Trajner/Konsulent
Z. Neziraj ka disa vite bashkëpunim me BSCK-në si trajner dhe konsulent. Ka përfunduar studimet Master në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Ekonomik në Prishtinë, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë. Poashtu z.Neziraj ka vijuar studimet master në Universitetin e Vaxjos në Vaxjo të Mbreterisë Suedeze në Fakultetin e Menaxhmentit, drejtimi Shkencat Moderne Organizative. Ndërsa është kandidat i studimeve të doktoraturës në Universitetin e Prishtinës. Z. Neziraj, 5 vite ka punuar në Shkollen e Mesme Ekonomike në poziten e mesimëdhënesi e lendeve Informatike dhe ekonomike. Nga viti 2009-2010 ka punuar në Ministrin e Energjetikes dhe Miniereve si zyrtarë i lartë për nxitjen e investimeve në sektorin energjetikë. Për dy vite ka punuar si asistent në grupin e lendëve ekonomike në gjjuhën boshnjake në Fakultetin e Biznesit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë. Nga viti 2012-2016 ka punuar si ligjërues në Fakultetin e Biznesit dhe MTHM-së të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë në lëndët Bazat e Biznesit, Kontabilitet, Informatikë, Analiza Statiskore dhe Makroekonomi.
Abetare Domi

Abetare Domi

Trajnere/Konsulente
Znj. Domi ka disa vite bashkëpunim me BSCK si trajnere dhe konsulente. Ka diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Prishtinës dhe ka përfunduar studimet pasuniversitare në Menaxhment në Universitetin e Sheffield, me një tezë të magjistraturës mbi Sipërmarrjen si pjesë integrale e elasticitetit ekonomik: Rasti i Kosovës. Në kohën kur mbaroi studimet pasuniversitare, Zyra e Përfaqësuesit të Sheffield u themelua në Prishtinë ku punoi si menaxhere e asistentëve. Pas 6 muajsh pune atje, ajo u zgjodh si një nga pesë sipërmarrësit për të ndjekur Programin e Shkëmbimit të Kosovës në Shkollën e Biznesit Tuck -Dartmouth College.  Znj. Domi ka përvojë në sektorin privat dhe në sektorin publik. Ajo ka punuar në Komunën e Gjakovës si Udhëheqëse e Zyrës së Informacionit për më shumë se katër vjet. Ajo kontribuoi në forcimin e bashkëpunimit në mes komunës dhe komunitetit të biznesit dhe dha kontribut në hartimin e Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik për Gjakovën. Në vitin 2018, ideja e saj e biznesit për platformën digjitale “Jiroo” u financua nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrjes ku ajo themeloi biznesin fillestar dhe drejton një biznes inovativ me shumë sukses.
Bleona Ramaj

Bleona Ramaj

Zyrtare e Projektit

Bleona Ramaj ka mbaruar studimet Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin për Biznes dhe Teknologji (UBT). Gjatë studimeve Bleona ka fituar bursë që të studioj një semestër në Salzburg të Austrisë, me programin e BE-së, Erasmus +, si dhe ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme dhe simulime të punës së institucioneve të BE-së, të mbajtura në Paris dhe Athinë. Momentalisht është e angazhuar si Zyrtare e Projektit në BSC Kosova, ku asiston në hulumtime dhe projekte të ndryshme të ndërrmara nga organizata jonë.

Diellza Azemi

Diellza Azemi

Zyrtare e Projektit
Diellza ka përfunduar studimet për Shitje Ndërkombëtare dhe Marketing në Kolegjin Ndërkombëtar të Biznesit në Mitrovicë (IBC-M). Gjatë studimeve ka përfunduar një semester në Odense në Danimarkë, si studente shkëmbimi me bursën e programit të BE-së, Erasmus +. Gjithashtu, Diellza gjatë studimeve ka përfunduar dy praktika; një në sektorin e Marketingut në IBC-M, dhe një tjetër në Qendrën e Hulumtimeve në Fakultetin e Kontabilitetit dhe Administratës në Porto të Portugalisë. Momentalisht Diellza është e angazhuar si Zyrtare e Projektit në BSC Kosova, ku asiston në hulumtimin dhe administrimin e projekteve të ndryshme.