Financimet

Burimet kryesore të financimit të BSCK përfshijnë grante dhe donacione. Më shumë se 95% e burimeve të BSCK vijnë nga kontratat e donatorëve ndërkombëtarë me BSCK-në. Më poshtë është një përmbledhje e projekteve të implementuara ose të zbatuara aktualisht nga Qendra e Mbështetjes së Biznesit në Kosovë:

 • Sipërmarrësia – Programi për Kosovën e Veriut, në 4 komuna në Kosovë, financuar
  përmes Programit të USAID-it, të Përparojmë Kosovën së Bashku (AKT). Buxheti i përgjithshëm 67,027.72
  Euro.
 • Rritja e konkurrencës, cilësia e produktit dhe shitjet e përpunuesit të drurit në
  Ferizaj, Kacanik dhe Shterpc – Veprim i Jashtëm i Bashkimit Evropian. Buxheti i përgjithshëm
  546,175.08 Euro.
 • BSCK-së i është besuar një projekt dy-vjeçar me titull Lehtësimi i Bizneseve me Politika Ambinetaliste,
 • përmes Dyqaneve One-Stop dhe Shërbimeve Këshilluese të Biznesit nga
  Bashkimi Evropian në Kosovë – Mbështetje për Projektin Rajonal të Zhvillimit Ekonomik, duke drejtuar
  partnerët kryesorë nën-konsorcium komunal: Prishtinë, Podujeva, Obiliq, FushëKosova,
  Shtime dhe Drenas – një projekt prej 495,000 Euro për të themeluar Dyqane One-Stop brenda një periudhe dy vjecare;
 • Projekti II për Zhvillimin e Rinisë së Kosovës, i implementuar nga BSCK në konsorcium me D&D
  Qendrën për Përkrahjen e Bizneseve,  financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (Banka
  Botërore). Buxheti i përgjithshëm 158,950.00 EUR.
 • Zhvillimi i Sektorit Privat në Ballkanin Perëndimor (BSCK I), i financuar nga
  SPARK / Ministria e Punëve të Jashtme, Hollandë, e zbatuar nga 2006-2008, gjithsej
  buxheti është 1,002,778.00 EUR;
 •  Entrepreneurship Micro Enterprise Trainings Program, Phase I, financed through
  USAID Kosovo Private Enterprise Program (implemented by BOOZ ALLEN
  HAMILTON). Total budget USD56,471. Implemented in Municipalities of Prizren and
  Drenas. Implemented in 2009-2011;
 • Programi i Trajnimeve për Mikro-Ndërmarrjet Sipërmarrëse, Faza I, e financuar përmes
  Programit të Ndërmarrjeve Private të USAID në Kosovë (implementuar nga BOOZ ALLEN
  HAMILTON). Buxheti i përgjithshëm 56.471 USD. Zbatuar në Komunat e Prizrenit dhe
  Drenas, në vitet 2009-2011;
 • Studimi i Ndikimit në Financat Bujqësore në bashkëpunim me MDF / Intercooperation (14,000
  Euro). Zbatuar në Kosovë dhe Shqipëri në 2010;
 • Trajnimi mbi Burimet Njerëzore dhe Komunikim për Policinë e Inspektoratit të Kosovës (8,000)
  Euro). Zbatuar në vitin 2010;
 • Shtëpitë e Gjelbërta si biznese, financuar nga Programi i Ndërmarrjeve Private të USAID-it në Kosovë
  (2,640 Euro); Zbatuar në bashkëpunim me Swisscontact dhe Shkollën e Bujqësisë
  në Prishtinë.
 • Mundësi Biznesi Për Të Gjithë, financuar nga Ambasada e SHBA (23,000 USD); Me pjesëmarrës nga
  entitete të ndryshme: Boshnjak, Shqiptar dhe Romë.
 • Gara për Ide të Biznesit (BIC) në Shkollat e Bujqësisë në Kosovë, e financuar nga
  Intercooperation – Promovimi i Hortikulturës në Kosovë (28,879.75 Euro); Implementuar në
  bashkëpunim me MASHT / Danida;
 • Projekti i Zhvillimit të Ndërmarrjeve për Kosovën e Veriut financuar nga UNDP (48,589 Euro)
  rezultoi në krijimin e një Qendre Këshillimore të Biznesit (BAC) në Mitrovicën e Jugut.
  Zbatuar në vitin 2010;
 • Sipërmarrësia – Programi i Trajnimit të Mikro Ndërmarrjeve, Faza II në 10 komuna në
  Të Kosovës. Financuar përmes Programit të Ndërmarrjeve Private të USAID-it në Kosovë (implementuar nga
  BOOZ ALLEN HAMILTON). Buxheti i përgjithshëm 149,242 dollarë;
 • Sipërmarrësia – Programi për Kosovën e Veriut, në 4 komuna në veri të Kosovës.
  Financuar përmes Programit të Ndërmarrjeve Private të USAID-it në Kosovë (implementuar nga BOOZ
  ALLEN HAMILTON). Buxheti i përgjithshëm 84.796 USD;