Trajnim falas për “Ndërmarrësi dhe Marketing Digjital”

Organizimi i trajnimit për “Ndërmarrësi dhe Marketing Digjital” ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve me tema përmbajtësore dhe me cilësi të praktikave bashëkohore të edukimit profesional dhe do t’i ndihmojë të rinjëve për punësim dhe vetëpunësim si dhe në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja inovative. Komunat përfituese: Prishtina, Podujeva dhe Fushë Kosova […]

Trajnim profesional për zhvillimin e karrierës përmes aftësive/shkathtësive të buta dhe inovacioneve teknologjike me qëllim punësimi dhe vetëpunësimi

Qëllimi kryesor i projektit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në komunat përfituese (Prishtinë, Podujevë dhe Obiliq) mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë pjesëmarrësit për punësim dhe vetëpunësim. Rezultatet afatgjata të projektit: Krijimi i vendeve të reja të punës përmes aftësimit të pjesëmarrësve; Ngritja e shkathtësive të punësueshmërisë […]

Cilësia në arsimin e lartë dhe tregu i punës: Analizë e programeve të ekonomisë dhe biznesit.

Qëllimi kryesor i këtij projekti ka qenë të ndihmojë institucionet e arsimit të lartë që të fuqizojnë rolin e tyre për të kontribuar në transformimin e arsimit të lartë në Kosovë dhe me këtë për të përmirësuar pozitën e të posadiplomuarëve në tregun e punës. Ky projekt gjithashtu ka pasur për qëllim të identifikojë dobësit, […]

Trajnime për shkathtësi ndërmarrëse dhe plan biznesi për të rinjë

Objektivi kryesor i projektit ka qenë ofrimi i shërbimeve për zhvillimin e shkathtësive për ndërmarrësi dhe zhvillim të planit të biznesit për 100 të rinjë, të moshës 15-24 vjecar, në regjionin e Prishtinës dhe Podujevës. Objektivi specifik i projektit ka qenë: Zhvillimi i aftësive konkurruese dhe përfshirja i të rinjve në tregun kosovar përmes inkuadrimit […]

Kampi i të rinjëve për Marketing Digjital,Prishtinë 2018

Qëllimi kryesor i projektit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në Komunën e Pristhinës mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë të rinjët (studentët) dhe të diplomuarit për punësim dhe vetëpunësim si dhe të kontribuojë në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja inovative që e ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin […]

Rritja dhe lehtësimi i qasjes së të rinjve në tregun e punës

Projekti ka pasur për qëllim të dizajnojë dhe të ofrojë trajnime dhjetë ditore për shkathtësi të buta, si dhe zhvillim e shkathtësive të punësueshmërisë për të rinjët e moshës 18-24 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Projekti “Trajnimi për ngritjen e shkthtësive të buta për të rinjë”, ka synuar që të rrisë […]

Ri-integrimi i individëve të riatdhesuar dhe pengimi i migrimit ilegal të grupeve në nevojë

Ky projekt ka synuar përmirësimin e kushteve të jetesës së grupeve të prekshme, duke përfshirë gratë, të rinjtë dhe komunitetet RAE në 6 komuna të Kosovës (Ferizaj, Prizren, Gjakovë, Podujevë, Vushtrri dhe Fushë Kosovë). Gjatë periudhës prej 8 muajsh, projekti ka lehtësuar integrimin e tyre në mjedisin e biznesit dhe qasjen e tyre në treg, […]

Rritja e konkurrencës, cilësisë së produkteve dhe shitjeve të përpunuesve të Drurit në komunat Ferizaj, Kaçanik dhe Shtërpcë

Ky projekt ka trajtuar procesin kompleks multifaktor rritjes ekonomike dhe gjenerimin e punësimit me një qasje të synuar që do të përqëndrohet në një numër të subjekteve, si kompanitë e përpunimit të drurit, forcën e tyre të punës, studentët dhe të papunët. Në një sërë takimesh që u zhvilluan në mes të partnerëve të projektit […]

Rritja e kapaciteteve kërkimore për OJQ-të

Projekti ka pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve kërkimore për OJQ-të, që të mirren me lobimin dhe avokimin në fushen e politikave, ndër to edhe të administratës publike. Është organizuar Work-Shop 5 ditorë ( 2 work shop + 3 përgatitje)  intenzive në softwerin më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social Sciencies), janë trajnuar […]

Lehtësimi i mjedisit miqësor të biznesit përmes One Stop Shop dhe shërbimeve të mbështetjes së biznesit 2015

BSCK ka bërë organizimin e mjedisit miqësor lehtësues për biznes nëpërmjet aktiviteteve të lidhjeve të tregut dhe shërbimeve të mbështetjes së biznesit, të cilat kanë marr pjesë në dy aktivitete të ndara. Detyra e konsulencës e propozuar në këto projekte përfshijnë aktivitetet e trajnimit në module:  Të rritet ndërgjegjësimi i pjesëmarrësve në atë që përfshinë […]

Trajnime për ndërmarrësi dhe zhvillim të planeve të biznesit për të rinjë

Projektit ka synuar të hartojë dhe të sigurojë trajnimin e ndërmarrësis dhe zhvillimin e planeve të biznesit për të rinjtë e moshës 18-25 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive të vetëpunësimit. Në mënyrë të veçantë, projekti ka pasur objektivin kryesor të ofrimit të shërbimeve për zhvillimin e ndërmarrësis së ndërmarrjeve dhe zhvillimin e planeve […]

Ndërmarrësia dhe Zhvillimi i NVM-ve në Kosovë – viti i dytë

Objektivat e projektit kanë qenë pajisja e të rinjve kosovarë me aftësi për fillimin dhe menaxhimin e një biznesi përmes sipërmarrjes dhe trajnimit të menaxhmentit. Të pajisë të rinjtë kosovar me aftësi në përgatitjen e një plani biznesi dhe financiar dhe të jenë të gatshëm për financim. Të pajisë studentët me aftësi të punësimit që […]

Programi i Ndërmarrësisë për Kosoven e Veriut

Objektivat e Projektit ishin: Të pajisë ndermarresit e rinj me aftësi të nevojshme për vetëpunësim;Për të përmirësuar aftësitë e ndermarresve të rinj për të pasur një fillim të suksesshëm dhe për të krijuar vende të reja pune;Të ofrojë ndihmë dhe trajnim për ndermarresit e rinj për të zhvilluar një plan biznesi të qëndrueshëm për t’u […]

Lehtësimi i mjedisit miqësor të biznesit nëpërmjet One-Stop Shops dhe shërbime këshilluese të biznesit 2012

Qëllimi i projektit ka qenë të kontribuojë në përmirësimin e mjedisit të favorshëm të biznesit në Qendrën e Rajonit Ekonomik përmes përmirësimit të proceseve administrative që duhet të kalojnë bizneset nëpër komuna dhe duke zëvendësuar procedurat e tepërta me një proces të thjeshtuar të kryer në One Stop Shop. Përveç kësaj, nëpërmjet shërbimeve këshillimore të […]

Ndërmarrësia dhe zhvillimi i NVM-ve në Kosovë (viti i parë)

Objektivat e projektit:Objektivat e Ndërmarrësisë dhe Zhvillimit të NVM-ve në Kosovë) ishin:1.Ri-dizajnimi i syllabuseve të modulit të kurseve dhe lexuesve bazuar nga mësimet e marra,2.Promovimi i trajnimit,përzgjedhja e pjesëmarrësve dhe organizimi i trajnimeve,3.Përzgjedhja e jurisë së planeve më të mira të biznesit që jepen në ngjarje publike; 4.Mbështetja e bizneseve të reja dhe atyre ekzistuese […]

Programi i trajnimit të ndërmarrësisë – Faza e dytë

Objektivat e projektit ishin: 1.Të rriten njohuritë dhe të pajisen të rinjtë me shkathtësitë e nevojshme të ndërmarrësisë për fillimin ose riorganizimin/përmirësimin  e një biznesi të vogël  ose gjetjen kuptimplotë të një punësimi në një ndërmarrje në vazhdim duke zhvilluar/miratuar programin praktik për trajnimin e ndërmarrësisë,2.Të krijohen lidhje ndërmjet kandidateve të suksesshem dhe institucioneve mikrofinanciare,duke […]

Gara për ide të biznesit (BIC) në shkollat bujqësore në Kosovë

Objektivat e projektit:Objektivat kryesore  të këtij projekti ishin:1.Të përgatiten studentët për ndërmarrësi,2.Të edukohen studentët  në procesin e krijimit dhe evolumit të bizneseve  të reja nga hartimi i një plan biznesi,3.Të mbështeten studentët e certifikuar financiarisht dhe/ose gjatë trajnimit dhe  të krijojnë mundësi  për  vetëpunësim, Rezultatet e projektit::1.U organizua seminar dy ditor për mësuesit nga  shkollat […]

Mundësi Biznesi për të Gjithë

Qëllimi i projektit: Qëllimi përfundimtar i projektit ishte që të trajtojë çështjet e zhvillimit ekonomik të Mitrovicës dhe Kosovës, keqinterpretimin e pakicave etnike në këtë proces dhe në përputhje me rrethanat për të promovuar ndermarrsine mes të rinjveQëllimet e tjera specifike të projektit ishin:• Identifikimi i mënyrave në të cilat zgjidhen çështjet ekonomike dhe si […]

Serra si Biznes

Objektivat e Serres si biznes: 1.Të sigurohet trajnim shtesë për pjesëmarrësit e trajnimit të ndërmarrësisë në  Drenas, të cilët kishin si idenë e tyre të biznesit, zbatimin e një serre. 2.Te përmirësohen shanset për një zbatim të suksesshëm të idesë së biznesit “Serë”.3. Të rriten aftësitë e pjesëmarrësve në mënyrën se si të menaxhojnë me […]

Studimi i Ndikimit në Zhvillim 2009: Agrokulturat Financiare,Kosova dhe Shqipëria

Kualifikimi dhe objektivi  i studimit: Sfondi dhe objektivi i studimit në baza të rregullta, Fondi Europian për Europën Juglindore (EFSE) komisionon një studim të ndikimit në analizat e përmbushjes së misionit të saj zhvillimor. Në vitin 2009 studimi i ndikimit u orientua më shumë në agrokulturat financiare.Studimi kishte për qëllim të përcaktojë ndikimin e zhvillimit […]

Ndërmarrësia – Programi i Trajnimit të Ndërmarrjeve Mikro – Faza e parë

 Objektivat e Projektit:Objektivat e Programit të Ndërmarrësisë për Kosovën e Veriut ishin:1.Të zhvilloj / adoptoj programin praktik për trajnimin e ndërmarrësis për këtë detyrë /situatë,2.Të aftësoj të rinjtë me njohuri ndërmarrëse të nevojshme për vetëpunësim,3.Të krijohen lidhje ndërmjet kandidatëve të trajnimit dhe institucioneve mikrofinanciare,4.Të rrisë kapacitetet e dy institucioneve lokale të pritjes për përsëritjen e […]

Mundësimi i zhvillimit të sektorit privat në Ballkanin Perëndimor

Objektivat e Projektit: Objektivat e mundësimit të zhvillimit të sektorit privat në Ballkanin Perëndimor (BSCK I) ishin: 1 Të krijojë një Qendër Fillestare të Biznesit në Prishtinë, Kosovë 2. Ti ofrojë rinise se Kosovës  ndermarrsi dhe aftësi te biznesit 3. Të ndihmojë të rinjtë në fillimin e NVM-ve dhe të gjenerojnë punësimRezultatet e Projektit: 1. […]