Hulumtim

Business Support Centre Kosovo kryen raporte hulumtuese të cilat kanë për qëllim të ndajnë informacione për profilin e sipërmarrësave si dhe problemet dhe çështjet e politikave në zhvillimin e bizneseve të vogla. Hulumtimet tregojnë shkurt historinë e sipërmarrjes në Kosovë dhe faktorët kryesorë motivues për fillimet e  bizneseve, llojet e bizneseve, pronësinë dhe çështjet e menaxhimit, performancën e firmave dhe pritshmëritë e tyre, financat, taksat, ndërkombëtarizimi i Ndërrmarjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM-ve), burimet njerëzore, inovacioni dhe kapitali shoqëror. Hulumtimet në përgjithësi synojnë të parqesin një pasqyrë mbi procesin e sipërmarrjes dhe rolit të sektorit të NVM-ve në zhvillimin e Kosovës.

More likely to devise novel products and processes 92%
Greater employee productivity 52%
Better response to customer needs 53%

Raporti hulumtues – Vlerësimi i ndikimit të virusit COVID-19 në bizneset e Kosovës

BSCK ka realizuar një anketë me 250 pronarë/menaxherë të ndërmarrjeve nga 1-15 Prill 2020, për të kuptuar më mirë ndikimin e COVID-19 në aktivitetet biznesore dhe për të analizuar masat që janë të nevojshme për daljen nga kjo situatë. Ky studim ka aplikuar metodën e rastit, e cila është realizuar duke i dërguar linkun e formës […]

Cilësia në Arsimin e Lartë dhe Tregu i Punës: Analizë mbi të Diplomuarit në Programet e Studimit për Ekonomi dhe Biznes

Raporti MASHT BSCK 2019 (12.11.19)

INCREASING THE COMPETITIVENESS,PRODUCT QUALITY AND SALES OF WOOD PROCESSORS IN FERIZAJ,KACANIK AND SHTERPCE.( DEC 2014-JUN 2016)

Increasing

Entreprenurship and small business development in kosovo in 2012

Research Raport BSCK 2013

Entrepreneurship and Small Business Development in Kosovo in 2011

Research Report 2011Download

Entrepreneurship and Small Business Development in Kosovo,March 2011

Research Report researchDownload

Impact Assessment 2010

Research Raport BSCK 2008-2009Download