Konsulence

Business Support Centre Kosovo, poashtu ofron konsulencë individuale për të gjithë ndërmarrësit e rinj por edhe për ata ekzistues, që kanë nevojë të këshillohen rreth këtyre temave:

• Plan Biznesi
• Planifikimi Strategjik
• Menaxhim
• Studime Fizibiliteti
• Planifikim Financiar
• Hulumtim dhe Analizë Tregu;
• Strategji Marketingu
• Marketing dixhital
• Plan Investiv
• Shkathtësi të buta
• Ndërmjetësim në punësim dhe Menaxhimi Burimeve Njerëzore,etj

More likely to devise novel products and processes 92%
Greater employee productivity 52%
Better response to customer needs 53%

Konsulence

Konsulence 1