Trajnime

Providing sales training once or even a few times per year and viewing the program as an independent, standalone event is no longer enough. Companies need to create, build, and maintain a culture of continuous learning to help drive improved organizational performance. Progressive organizations that are adapting a strong continuous learning culture are quickly proving to significantly outperform their peers in several areas:

More likely to devise novel products and processes 92%
Greater employee productivity 52%
Better response to customer needs 53%

Trajnimi për Ndërmarrësi dhe Shkathtësi Biznesi

Trajnimi i administratës së biznesit kishte për synim të rrisë mundësitë e punësimit dhe vetëpunësimin e pjesëmarrësve përmes financimit për hapjen e bizneseve të reja.. Programi synonte të hartojë dhe ofrojë trajnime pesë-ditore për sipërmarrjen. Gjithashtu zhvillimin e planeve të biznesit për pjesëmarrësit e moshës 18-35, me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Grupi […]

Trajnimi për ngritjen e shkathtësive jetësore për të rinjë

Trajnimi ka zgjatë dhjetë ditë në dy komuna Drenas dhe Fushë  Kosovë. Janë trajnuar gjithësej 43 pjesëmarrës nga dy komunat. Eshtë arritur përgatitja e të rinjve për punë përmes shkathtësive, njohurive dhe kompetencave të nevojshme për tregun e punës. Përfituesit e përfshirë në projekt;Drenas 10 meshkuj, Fushë Kosovë 14 meshkuj, gjithesej 24 meshkuj:Mosha 18-24Drenas 9 […]

Trajnimi për Marketing Digjital në Prishtinë

Qëllimi kryesor i trajnimit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në Komunën e Pristhinës mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë të rinjët (studentët) dhe të diplomuarit për punësim dhe vetëpunësim si dhe të kontribuojë në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja innovative që e ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin […]

Aplikimi i Statistikës në SPSS

Trajnimi ka zgjat pesë ditë ( 2 work shope + 3 përgatitje)  intenzive në softwerin më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social Sciencies), për ngritjen e kapaciteteve kërkimore për OJQ-të, që të mirren me lobimin dhe avokimin në fushen e politikave, ndër to edhe të administratës publike. Pjesëmarrës në trajnim kanë qenë 25 […]

Trajnimi falas për ndërmarrësit e rinjë

Projekti kishte për qëllim të dizajnojë dhe të ofrojë  trajnime për ndërmarrësi, si dhe zhvillim të planeve të biznesit për të rinjët e moshës 18-25 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Në mënyrë më specifike ky projekt ka arritur këto objektiva:  * Zhvillimin e trajnimit të ndërmarrësisë për 200 pjesëmarrës. Trajnim në […]