Trajnime

Business Support Centre Kosovo,  përkrahë ndërmarrësit e rinj dhe ata ekzistues, përmes ofrimit të trajnimeve përfshirë këto fusha:

• Plan Biznesi
• Planifikimi Strategjik
• Menaxhim
• Studime Fizibiliteti
• Planifikim Financiar
• Hulumtim dhe Analizë Tregu;
• Strategji Marketingu
• Marketing dixhital
• Plan Investiv
• Shkathtësi të buta
• Ndërmjetësim në punësim dhe Menaxhimi Burimeve Njerëzore,etj

More likely to devise novel products and processes 92%
Greater employee productivity 52%
Better response to customer needs 53%

Thirrje për aplikim për Trajnimin në përdorimin e Software-it “iSBEMxk”

Thirrje për aplikim për “Trajnimin në përdorimin e Software-it “iSBEMxk” Qëllimi Qëllimi i trajnimit është të trajnojë profesionistë të fushës për përdorimin e Software-it “iSBEMxk” për vlerësimin e performancës së energjisë në ndërtesa, sipas rregulloreve të miratuara së fundmi nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. (https://mmph.rks-gov.net/sq/Aktet-nenligjore). Objektiva Objektiva e trajnimit është që të trajnohen […]

Fillon trajnimi për Ndërmarrësi dhe Marketing Digjital në Prishtinë

Sot me datë 07.09.2020 filloi implementi i trajnimit për Ndërrmarrësi dhe Marketing Digjital në Komunën e Prishtinës, projekt ky i organizuar nga Business Support Centre Kosovo (BSCK) dhe i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS). Ky trajnim 10 ditorë ka për qëllim të zhvillojë shkathësitë ndërmarrëse të pjesëmarrësve si dhe ato të […]

Trajnim falas për “Ndërmarrësi dhe Marketing Digjital”

Organizimi i trajnimit për “Ndërmarrësi dhe Marketing Digjital” ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjëve me tema përmbajtësore dhe me cilësi të praktikave bashëkohore të edukimit profesional dhe do t’i ndihmojë të rinjëve për punësim dhe vetëpunësim si dhe në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja inovative. Komunat përfituese: Prishtina, Podujeva dhe Fushë Kosova […]

Trajnim për Nërmarrësi dhe Digjital Marketing

Projekti ka qenë unik dhe i’u është dedikuar përfituesëve të kategorisë së II të skemës së ndihmës sociale. Ka pasur qëllim të dizajnojë dhe të rrisë qasjen në tregun e punës, përmes ofrimit të shërbimeve cilësore të punësimit. Programi i punës ka qenë i fokusuar në fushën e trajnimeve, që kontribuojnë në përgatitjen e të […]

TRAJNIME PËR SHKATHTËSI NDËRMARRËSE DHE PLAN BIZNESI PËR TË RINJTË E REGJIONIT TE PODUJEVES DHE PRISHTINES

Objektivat e projektit mund të themi që janë arritur 100% nga ajo që e kemi parashikuar, trajnimi ka zgjatë dymbëdhjetë ditë në dy komuna Prishtinë dhe Fushë Kosovë. Janë trajnuar gjithsej 100 pjesëmarrës nga dy komunat. Është arritur përgatitja e të rinjve për përgatitjen e planeve të biznesit dhe ndërmarrësi, njohurive dhe kompetencave të nevojshme […]

Trajnimi për Ndërmarrësi dhe Shkathtësi Biznesi

Trajnimi i administratës së biznesit kishte për synim të rrisë mundësitë e punësimit dhe vetëpunësimin e pjesëmarrësve përmes financimit për hapjen e bizneseve të reja.. Programi synonte të hartojë dhe ofrojë trajnime pesë-ditore për sipërmarrjen. Gjithashtu zhvillimin e planeve të biznesit për pjesëmarrësit e moshës 18-35, me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Grupi […]

Trajnimi për ngritjen e shkathtësive jetësore për të rinjë

Trajnimi ka zgjatë dhjetë ditë në dy komuna Drenas dhe Fushë  Kosovë. Janë trajnuar gjithësej 43 pjesëmarrës nga dy komunat. Eshtë arritur përgatitja e të rinjve për punë përmes shkathtësive, njohurive dhe kompetencave të nevojshme për tregun e punës. Përfituesit e përfshirë në projekt;Drenas 10 meshkuj, Fushë Kosovë 14 meshkuj, gjithesej 24 meshkuj:Mosha 18-24Drenas 9 […]

Trajnimi për Marketing Digjital në Prishtinë

Qëllimi kryesor i trajnimit ka qenë që të ndihmojë në ndërtimin dhe zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë në Komunën e Pristhinës mbi parime profesionale dhe t’i përgatisë të rinjët (studentët) dhe të diplomuarit për punësim dhe vetëpunësim si dhe të kontribuojë në zhvillimin e ndërmarrjeve të reja innovative që e ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin […]

Aplikimi i Statistikës në SPSS

Trajnimi ka zgjat pesë ditë ( 2 work shope + 3 përgatitje)  intenzive në softwerin më të përhapur aplikativ SPSS (Statistical Package for Social Sciencies), për ngritjen e kapaciteteve kërkimore për OJQ-të, që të mirren me lobimin dhe avokimin në fushen e politikave, ndër to edhe të administratës publike. Pjesëmarrës në trajnim kanë qenë 25 […]

Trajnimi falas për ndërmarrësit e rinjë

Projekti kishte për qëllim të dizajnojë dhe të ofrojë  trajnime për ndërmarrësi, si dhe zhvillim të planeve të biznesit për të rinjët e moshës 18-25 vjeç me qëllim të zhvillimit të mundësive për vetëpunësim. Në mënyrë më specifike ky projekt ka arritur këto objektiva:  * Zhvillimin e trajnimit të ndërmarrësisë për 200 pjesëmarrës. Trajnim në […]